Algemene betaling -en leveringsvoorwaarden

  I. ALGEMEEN
  1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst afgesloten tussen ons en onze klanten. Elke bestelling houdt vanwege de klant een onvoorwaardelijke, uitsluitende en gehele erkenning in van deze algemene voorwaarden niettegenstaande elke tegenstrijdige bepaling in de voorwaarden van de klant, van welke aard ook. Andersluidende voorwaarden of overeenkomsten zijn slechts geldig na onze uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding.
  2. Elk contract is onderworpen aan onze schriftelijke bevestiging van de bestelling. Deze bevestiging bepaalt de wederzijdse rechten en plichten betreffende onder andere de levering. De levering is strikt beperkt tot de goederen en/of prestaties beschreven in de overeenkomst. Elke afwijking vereist een schriftelijke vastlegging. De klant aanvaardt alle kosten ten gevolge van alle gewenste wijzigingen of annulaties na afsluiten van de overeenkomst.
  3. Wij zijn niet gehouden bestellingen te aanvaarden noch reeds afgesloten overeenkomsten te respecteren in geval van overmacht, productiestop, productievermindering, staking, schade aan de productie-installaties, niet-levering of laattijdige levering door onze leveranciers, maatregelen van de overheid en andere onvoorziene omstandigheden van gelijke aard alsook alle gevolgen van dergelijke gebeurtenissen en toestanden. Het niet aanvaarden van bestellingen of niet respecteren van bestaande overeenkomsten als gevolg van de hierboven beschreven omstandigheden geven de klant geen recht tot annulering van enige bestelling, noch tot weigering van ontvangst c.q. betaling van de goederen en/of prestaties, noch op enige vorm van schadevergoeding.
  4. De prijzen en alle gegevens m.b.t. leveringstermijnen alsook alle overige inlichtingen en schema’s opgenomen in onze catalogi, prospectussen, tarieven en aanverwante informatiebronnen zijn louter indicatief en binden ons niet. Wij houden het recht ze op elk moment en zonder voorafgaandelijk bericht te wijzigen behalve in geval van een technisch dossier dat deel uitmaakt van een contract. Alle aangeboden goederen mogen door ons gewijzigd worden op voorwaarde dat zij de overeengekomen prestaties kunnen leveren.
  5. Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst blijven alle bestekken, plannen, schetsen en algemeen, alle technische documenten die, op welke wijze ook, ter beschikking werden gesteld onze geestelijke eigendom en mogen deze niet worden gereproduceerd of aan derden kenbaar gemaakt. In het geval een overeenkomst niet afgesloten wordt dienen voornoemde gegevens terstond worden terugbezorgd op onze eerste aanvraag.

  II. PRIJZEN
  1. Onze prijzen zijn vastgesteld op basis van de gangbare prijzen tijdens het afsluiten van de overeenkomst. Wij houden evenwel uitdrukkelijk het recht ze te wijzigen indien de loonkosten of enig andere bepalende prijs een betekenisvolle verhoging hebben ondergaan na afsluiting van de overeenkomst.
  2. Onze prijzen zijn exclusief BTW en vastgesteld op basis van levering af fabriek of magazijn. Verpakking, transport, eventuele verzekeringen, taksen en douane-rechten zijn niet inbegrepen en dus ten laste van de klant.

  III. LEVERINGEN
  1. De leveringstermijn is bepaald onder voorbehoud van alle onvoorziene omstandigheden buiten onze wil en de toestanden en gebeurtenissen zoals beschreven onder clausule I.3 van deze algemene voorwaarden. Respecteren van de leveringstermijnen veronderstelt dat de klant al zijn betalingsverplichtingen is nagekomen.
  2. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de klant geen recht tot annulering van zijn order(s) noch tot weigering van ontvangst c.q. betaling der goederen of prestaties, noch op enige vorm van schadevergoeding, dan slechts na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling die ons de tijd laat het nodige te doen.

  IV. TRANSPORT
  1. Onze goederen worden getransporteerd voor rekening en op risico en gevaar van de klant. Ze worden geacht te zijn geleverd en aanvaard zodra zij in of op transportmiddelen zijn geladen.
  2. Behoudens andersluidende overeenkomst bepalen wij, zonder aanvaarding van enige verantwoordelijkheid, de wijze van transport en de reisweg der goederen. Als er vertragingen of schade ontstaan tijdens het transport moet de klant onmiddellijk klacht neer te leggen bij de betreffende expediteur en desgevallend een schadevergoeding in verhouding eisen. Een dergelijke eis tot schadevergoeding ontslaat hem evenwel niet van enige betalingsverplichting jegens ons.
  3. De klant is gehouden de levering te aanvaarden vanaf het moment dat de goederen klaar zijn voor expeditie, zo niet zullen wij gemachtigd zijn de goederen te factureren af fabriek en op te slaan naar willekeur op kosten en risico van de klant. Deelleveringen en hun onmiddellijke facturatie zijn toegestaan.
  4. Behoudens bijzondere en schriftelijke overeenkomst worden geleverde goederen niet teruggenomen. In geval van door ons aanvaarde terugname zijn wij gerechtigd een bedrag te factureren in verhouding tot de waarde en de staat van de goederen op moment van levering in ons magazijn vermeerderd met alle eventuele directe en indirecte kosten. Indien de klant eenzijdig overgaat tot terugzending houden wij het recht de betreffende goederen op zijn kosten en voor zijn risico en gevaar opnieuw te verzenden in de staat zoals zij zich bevinden.

  V. BETALINGSVOORWAARDEN
  1. Indien de betalingsvoorwaarden niet werden vastgelegd tijdens het afsluiten van de overeenkomst zal de klant de betalingsvoorwaarden zoals aangegeven op onze factuur aanvaarden. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde andersluidende overeenkomst zijn alle facturen netto te betalen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
  2. De klant kan geen enkel bezwaar laten gelden dat niet door ons werd erkend teneinde uitstel van betaling te verkrijgen of gehele of gedeeltelijke vereffening van invorderbare facturen.
  3. In geval van niet betaling van onze factuur op de vervaldag zal het bedrag ervan van rechtswege en zonder aanmaning worden verhoogd met de bankintrest gelijk aan de intrestvoet van een met als minimum de discontovoet van de Nationale Bank van België voor niet gedomicilieerde effecten. Alle kosten voor de incasso van een niet betaalde factuur zijn voor rekening van de klant. Daarenboven dient elke vervallen factuur die niet betaald is binnen de 8 dagen na ingebrekestelling (elke vorm van betalingsherinnering geldend als ingebrekestelling) te worden verhoogd met 10% ten titel van forfaitair en onverminderd strafbeding.
  4. Treedt in het vermogen van de klant een verslechtering op of worden ons omstandigheden bekend die zijn kredietwaardigheid verminderen, dan worden al onze tegoeden met behoud van alle rechten en niettegenstaande alle bestaande overeenkomsten onmiddellijk invorderbaar onafhankelijk van de respectievelijke vervaldagen. Bovendien zijn wij in dergelijk geval gerechtigd tot een wijziging der leveringsvoorwaarden of annulering van alle lopende bestellingen.

  VI. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. Alle goederen en diensten blijven onze exclusieve eigendom tot integrale vereffening van de factuur of andere vorderingen uit lopende rekeningen. De aanvaarding van deze clausule volgt uit de al dan niet stilzwijgende instemming van de klant met deze algemene voorwaarden. Elke klant is ertoe gehouden deze algemene voorwaarden tegenstelbaar te maken aan zijn eigen contractanten die er zich aldus toe verbinden t.o.v. onze vennootschap geen andere rechten of verbintenissen te doen gelden dan deze vermeld in deze voorwaarden. (Voor Frankrijk geldt dit o.m. in geval van een collectieve procedure conform de wetsbepalingen N° 80.335 dd. 12 mei 1980).
  2. De klant zal zorg dragen voor de goederen vanaf de levering d.w.z. de overdracht aan de expediteur; hij is dus verantwoordelijk voor elke schade of verlies.
  3. Indien de klant enige contractuele verplichtingen van welke aard ook niet nakomt, zoals bvb. het niet betalen van een vervallen factuur op de voorziene datum, zullen wij gemachtigd zijn de betreffende goederen op te eisen via een procedure in kortgeding. In het geval deze reeds aan derden werden overgedragen zullen wij het eigendomsrecht kunnen opeisen of, bij gebreke, het bedrag van de prijs vermeerderd met interesten en kosten.

  VII. KLACHTEN
  1. a) Binnen de limieten der gefactureerde bedragen geven wij een eenjarige garantie op onze goederen voor verborgen gebreken en functie vanaf leveringsdatum.
  b) Onze garantie is evenwel slechts geldig in de mate dat de geleverde goederen werden geïnstalleerd en gebruikt volgens de regels der kunst en alle van toepassing zijnde wetten, normen en reglementen. Elke afwijking hiervan ontslaat ons van alle verantwoordelijkheid.
  c) Bovendien kan door de klant slechts een garantie-aanspraak worden gemaakt op voorwaarde dat hij aan al zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan en in het bijzonder aan zijn betalingsverplichtingen.
  d) Verborgen gebreken komen slechts in aanmerking voor garantieaanspraak indien zij binnen de 5 dagen na vaststelling aan ons werden gemeld.
  2. a) Onze garantie is beperkt tot de gratis vervanging of herstelling door onze zorgen van de door ons erkende defecte goederen; dergelijke vervangingen of herstellingen hebben geen enkele verlenging van de garantieperiode tot gevolg.
  b) Transportkosten van vervangstukken zullen worden gedragen door de klant.
  c) Alle overige klachten of eisen tot schadevergoeding of compensatie worden uitgesloten, wat ook de juridische of andere gronden zijn waarop ze gebaseerd zijn.
  3. a) Alle herstellingen ten gevolge van normale slijtage der goederen alsook ten gevolge van schade of ongevallen veroorzaakt door verwaarlozing, ontbreken van nazicht of onderhoud, oneigenlijk gebruik of niet-correcte montage zijn niet gedekt door onze garantie.
  b) Indien de klant zelf, derden of vooraf gaanden in onderlinge samenwerking de goederen transformeert of herstelt zonder ons voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord, worden wij onmiddellijk en integraal ontslaan van elke garantieverplichting.

  VIII. GELDIGHEIDSCLAUSULE
  De ongeldigheid, om welke reden ook, van een der bepalingen van deze algemene voorwaarden beïnvloeden de geldigheid van alle overige clausules niet. In geval van inconsistenties of onduidelijkheden is de inhoud van de Nederlandstalige versie bepalend.

  IX. GESCHILLEN
  Bij geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen kunnen worden beslecht door de rechtscol-leges van het arrondissement Antwerpen.

  Conditions générales

  I. DISPOSITIONS GENERALES

  1. Les présentes conditions générales font partie intégrante de tout contrat conclu entre nous-même en nos clients. La passation d’une commande emporte de plein droit adhésion entière à nos conditions générales nonobstant toute disposition des conditions du client de quelque nature qu’elles soient. D’autres conditions ou conventions ne sont valables que dans la mesure ou notre société les a expressément agréées par écrit.
  2. Chaque contrat est subordonnée à la confirmation écrite de la commande par nous. Cette confirmation détermine des droits et obligations réciproques, notamment celle de la fourniture. Celli-ci est strictement limitée aux biens et/ou prestations décrits dans l’accord. Toute dérogation requiert la forme écrite. Le client est tenu de prendre en charge les frais occasionnés par les modifications ou annulations souhaitées après la conclusion de l’accord.
  3. Nous ne sommes pas tenus d’accepter des commandes ni d’exécuter des accords déjà conclus en cas de force majeure, d’arrêt de l’exploitation, de réduction de la production, de grève, de dégâts aux installations de production, de non-livraison ou de livraison tardive par nos propres fournisseurs, de mesures prises par les pouvoirs publics et d’autres événements imprévus de même nature ainsi que toute conséquence découlant de tels événements et conditions. La non-acceptation des commandes ou le non-respect des accords déjà conclus suite aux circonstances décrites ci-avant ne confère au client aucun droit à l’annulation des commandes ni au refus de la livraison ou du paiement des biens ou/et les prestations, ni à des dommages intérêts de quelque nature qu’ils soient.
  4. Les prix et tous les données relatives aux délais de livraison ainsi que toute information et schémas inscrits dans nos catalogues, prospectus, tarifs ou autres sources d’informations de même nature n’ont qu’une valeur indicative et ne nous engagent pas. Nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment et ceci sans préavis sauf s’il font partie d’un dossier technique dans le cadre d’un contrat. Les biens offerts peuvent être modifiés pourvu qu’ils puissent assurer les performances annoncées.
  5. Sauf s’il en est disposé autrement par écrit, tous les cahiers des charges, plans, dessins et, d’une manière générale, tous les documents techniques remis d’une quelconque manière, démeurent notre propriété intellectuelle et ne peuvent pas être réproduits ou communiqués à des tiers. Si un accord n’est pas conclu, les données susmentionnées devront nous être restitués immédiatement sans délai à la première demande.

  II. PRIX
  1. Nos prix sont établis d’après les prix courants en vigueur lors de la conclusion du contrat. Nous nous réservons cependant expressément le droit de les ajuster si les salaires ou le prix des éléments constitutifs subissaient une majoration significative après la conclusion du contrat.
  2. Nos prix s’entendent hors T.V.A. et départ usine ou entrepôt. Ils ne comprennent pas les coûts des emballages, du transport, ni s’il y a lieu, de l’assurance qui demeurent à charge du client ainsi que les taxes et droits de douane le cas échéant.

  III. LA LIVRAISON
  1. Le délai de livraison est confirmé sous réserve de tout événement imprévu en dehors de notre influence et les événements et conditions tels que repris dans la clause I.3. de ces conditions générales. L’observation des délais de livraison suppose également que le client ait rempli toutes ses obligations de paiement.
  2. Le non-respect d’un délai de livraison ne confère au client aucun droit à l’annulation des commandes, ni au refus de la livraison ou du paiement des biens ou des prestations, ni à des dommages intérêts de quelque nature qu’ils soient, hormis après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé qui nous donne le temps de prendre les mesures correctives nécessaires.

  IV. MODAILITES DU TRANSPORT
  1. Les marchandises voyagent pour le compte et au risque du client. Le transfert des risques et périls ainsi que la livraison et l’acceptation des biens ont lieu au moment de leur remise au transporteur.
  2. Sauf convention contraire, nous déterminons, sans encourir une quelconque responsabilité, le mode et l’itinéraire du transport. Si les dégâts ou retards se produisaient en cours de transport, il appartiendrait au client de les dénoncer aussitôt par écrit au transporteur concerné et à exercer contre ce dernier les recours appropriés. Un tel recours ne suspendrait pas l’exigibilité de nos factures.
  3. Le client est tenu de prendre livraison des biens dès que ceux-ci sont prêts à l’expédition: faute par lui de ce faire, nous serions habilités à les facturer livré départ usine et à les entreposer à notre discrétion à ses frais et risques. Les livraisons partielles et leur facturation immédiate sont admises.
  4. Sauf accord particulier, les biens ne sont pas repris. En cas de d’autorisation de reprise, nous nous gardons le droit de facturer au client une somme proportionelle à la valeur et l’état des biens au moment de la livraison en nos magasins, éventuellement augmentée des frais directs et indirects. Si le client procédait unilatéralement à un retour, nous nous réservons le droit de lui réexpédier les marchandises concernées à ses frais et risques.

  V. CONDITIONS DE PAIEMENT
  1. Si les conditions de paiement ne sont pas fixées lors de la conclusion de l’accord, le client devra considérer comme obligatoire les modalités et délais de paiement indiqués sur notre facture. Sauf disposition contraire, les facures seront payables dans les 30 jours net date de facturation.
  2. Le client ne peut, pour différer un paiement ou opérer une compensation totale ou partielle avec des factures exigibles faire valoir à notre encontre une prétention que nous aurions pas reconnue.
  3. Tout dépassement d’échéance génère de plein droit, sans mise en demeure préalable, des intérêts dont le taux sera égal à celui pratiqué pour les crédits bancaires avec comme minimum le taux de l’escompte de la Banque Nationale de Belgique pour les valeurs non domiciliées. Tous frais d’encaissement sont à charge du client. En outre, chaque facture qui n’est pas réglée dans les 8 jours après mise en demeure (chaque forme de rappel étant une mise en demeure) sera augmentée de 10% à titre de clause pénale forfaitaire entière.
  4. Dans l’éventualité d’une inexécution des conditions de paiement ou en cas d’appartion, après la conclusion d’un accord d’une circonstance paraissant susceptible d’affecter la solvabilité du client, nos créances deviendraient immédiatement, et de plein droit, exigibles en leur totalité, indépendamment des dates d’échéances. Nous pourrions en outre, en une semblable hypothèse, modifier nos conditions de livraison ou annuler les commandes en cours.

  VI. RESERVE DE PROPRIETE
  1. Nous nous réservons expressément l’entière propriété des biens et services livrés jusqu’au paiement intégral de notre facture ou d’autres demandes des comptes courants. L’acceptation de cette clause découle de l’adhésion, tacite ou non, du client aux présentes conditions générales. Elle lui est donc opposable, de même qu’à ses créanciers et aux tiers. (pour la France notamment dans l’éventualité de l’ouverture d’une procédure collective conformément aux dispositions de loi N° 80.335 du 12 mai 1980).
  2. Le client assure la garde des biens ainsi grevés dès leur livraison, c’est à dire, de leur remise au transporteur; il est donc responsable de toute perte ou détérioration.
  3. Si le client n’exécute pas n’importe laquelle de ses obligations contractuelles, ne serait-ce qu’en s’abstenant de payer la totalité des échéances aux dates stipulées, nous pourrons requérir la restition des marchandises dont il s’agit par une procédure en référé. Dans l’éventualité ou celles-ci auraient été cédées à des tiers, nous pourrions en revendiquer la propriété ou, à défaut, le prix de revente à concurrence de notre propre créance en principal, intérêts et frais.

  VII. RECLAMATIONS
  1. a) Nous garantissons nos marchandises dans la limite des prix facturés, contre les défauts de constitution et de fonctionnement, pendant une durée d’un an prenant effet au jour de la livraison.
  b) Notre garantie ne s’exerce, cependant, que dans la mesure où le matériel livré est installé et utilisé selon les règles de bonne pratique ainsi que selon les lois, normes et réglementations en vigueur. Tout manquement à cette condition dégagerait entièrement notre responsabilité.
  c) En outre, l’applicabilité de la garantie est subordonnée à l’exécution par le client de ses obligations contractuelles, notamment celles relatives au paiement. d) Les vices cachés ne sont pris en considération que s’ils nous ont été dénoncés dans les 5 jours après leur constatation.
  2. a) Notre garantie est limité au remplacement gratuit ou à la réparation par nos soins des éléments reconnus défectueux; de tels remplacement ou réparations n’entraînent aucune prorogation de la durée de la garantie.
  b) Les frais de transport des pièces échangées seront supportés par le client.
  c) Toutes autres réclamations ou demandes d’indemnisations sont exclues quel que soit le fondement juridique sur lequel elles prendraient appui.
  3. a) Les réparations entraînées par l’usage normal des biens, ainsi que par les détériorations ou accidents consécutifs à des négligences, à des défauts de surveillance ou d’entretien, à leur utitlisation inappropriée ou à leur montage incorrect, ne sont pas couvertes par notre garantie.
  b) Si le client procédait lui-même ou avec le concours de tiers, à des transformations ou réparations sans avoir préalablement recueilli notre accord écrit, nous serions immédiatement et complètement dégagées de notre garantie qui prendrait fin aussitôt.

  VIII. CLAUSE DE VALIDITE La nullité, pour une quelconque raison, de l’une des stipulations qui précèdent n’affecte pas la validité des autres clauses. En cas d’incohérences entre les différentes versions linguistiques des présentes conditions générales, la version en langue néerlandaise fera foi.

  IX. LITIGES En cas de litiges seule le droit Belge est applicable. Tous les litiges peuvent être règlés par les tribunaux de l’arrondissement d’Anvers.